REGULAMIN RADY RODZICÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2007

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6

w Olsztynie

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 6

w Olsztynie

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. Oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2007r., Nr 80, poz. 542/
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji podstawowych zadań szkoły: nauczania, wychowania, opieki.

II. Cele działalności Rady Rodziców Szkoły

 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 jest organizacją działającą w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie, której celem jest:
  • spójne działanie na rzecz uczniów poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowywania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,
  • doskonalenie organizacji kształcenia, wychowywania i opieki w szkole, rodzinie, środowisku,
  • zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowywania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowywania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowywaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  • tworzenie właściwego klimatu społecznego warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

III. Zadania i kompetencje Rady Szkoły

 1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
 2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
 3. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowywania oraz zadań opiekuńczych szkoły.
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, instytucjami.
 5. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjommłodzieżowym i społecznym działającym w szkole.
 6. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole, środowisku szkolnym i lokalnym.
 7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
 8. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu i sprawującym nadzór pedagogiczny opinii i wniosków rodziców we wszystkich sprawach szkoły.
 9. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

10. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania szkoły.

11. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

12. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 9, lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumienia z Radą Pedagogiczną.

13. Opiniowanie zasad noszenia przez uczniów jednolitego stroju oraz sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

14. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

IV. Skład i struktura Rady Rodziców Szkoły i sposób powoływania

 1.  W skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 wchodzą przedstawiciele rodziców wszystkich klas po jednej osobie z każdej.  Ogół rodziców uczniów danej klasy w wyborach tajnych wybiera po jednym przedstawicielu, na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 2.  Spośród członków Rady  wybiera się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego ,sekretarza i skarbnika
 3. Rada  Rodziców realizuje zadania wynikające z potrzeb oddziału oraz zadania z ogólnego planu pracy Rady Rodziców Szkoły.
 4. Najwyższym organem Rady Rodziców Szkoły jest Zebranie Ogólne, które powołuje:
 • organ wykonawczy – Prezydium Rady Rodziców,
 • organ kontrolny – Komisję Rewizyjną Rady Rodziców,
 • inne organy, zwane komisjami w zależności od potrzeb.

5. Rada Rodziców Szkoły wyłania ze swego składu Prezydium w składzie od 6 do 9 osób oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną, w trybie ustalonym przez Zebranie Ogólne.

6. Struktura i wyłanianie organów wykonawczych Rady Rodziców:

 • w skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Prezydium.,
 • w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i członkowie,
 • ukonstytuowanie się Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Problemowych odbywa się na pierwszych posiedzeniach tych organów po ich wyborze przez Zebranie Ogólne Rady Rodziców Szkoły,
 • liczbę komisji problemowych i ich charakter ustala Prezydium Rady Rodziców, Prezydium może także powołać komisję do wykonywania zadań doraźnych.

7. Uchwały Rady Rodziców szkoły i jego organów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym , w obecności przynajmniej ½ uprawnionych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebrania Ogólnego, po 15 min. zwołuje się II Zebranie Ogólne, które jest władne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych.

8. W ramach komisji problemowych mogą działać nauczyciele i pracownicy szkoły.

9. W Zebraniach Ogólnych Rady Rodziców Szkoły może uczestniczyć Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

10. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły na wniosek Rady Rodziców z głosem doradczym w Zebraniach Ogólnych mogą uczestniczyć ponadto:

 • przedstawiciele zakładów pracy i przedsiębiorstw współdziałających,
 • przedstawiciele organizacji i instytucji społecznych,
 • przedstawiciele instytucji środowiskowych współdziałających ze sobą.

11. W szkole może być utworzona tylko jedna Rada Rodziców Szkoły.

12.  Kadencja Rady Rodziców Szkoły i jej organów trwa jeden rok.

V. Organizacja pracy i zadania organów Rady Rodziców Szkoły

 1. Prezydium Rady Rodziców organizuje we wrześniu każdego roku Zebranie Ogólne na którym:
  • przedstawia sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedni,
  • przedstawia do uchwalenia projekt planu pracy i planu finansowego Rady Rodziców na bieżący rok szkolny,
  • przedstawia projekty uchwał, w tym zwłaszcza dotyczący wysokości składki i tryb jej opłacania przez rodziców,
  • inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Rodziców.
 2. Prezydium Rady Rodziców organizuje swoje posiedzenia zgodnie z rocznym planem pracy.
 3. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców kontroluje pracę Prezydium Rady Rodziców, sporządza sprawozdanie z działalności Rady Rodziców i przedstawia je Zebraniu Ogólnemu.
 4. Komisje problemowe i doraźne Rady Rodziców działają dla rozwiązania określonych zadań i ulegają rozwiązaniu po przyjęciu sprawozdania ze swojej działalności przez Zebranie Ogólne Rady Rodziców. Skład komisji i tryb jej pracy ustala Zebranie Ogólne Rady Rodziców.

VI. Zasady finansowania oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej

 1. Źródłem funduszy Rady Rodziców mogą być:
 • dobrowolne składki rodziców,
 • dotacje i darowizny.

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 • Fundusze Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z rocznym planem finansowym Rady Rodziców uchwalonym przez Zebranie Ogólne
 • Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na finansowanie działalności związanej z realizacją zadań, ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opieki nad dziećmi.
 • Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na zakup nagród i wyróżnień oraz pomoc socjalną dla uczniów.
 • Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na inne cele związane z realizacją zadań szkoły

3. Dokumentację finansowo-księgową prowadzi wyznaczona przez Radę osoba.

4. Nadzór nad funduszami w imieniu Rady Rodziców sprawuje Komisja Rewizyjna Rady.

5. Rada Rodziców zgromadzone środki pieniężne deponuje na koncie bankowym.

6. Prezydium Rady Rodziców zawiera z bankiem umowę na prowadzenie rachunku bankowego w celu gromadzenia na nim środków pieniężnych.

7. Wysokość składki ustala Rada Rodziców.

8. Wydatkowanie środków z funduszu Rady Rodziców powinno się odbywać zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków.

9. Do podejmowania środków z konta upoważnione są dwie osoby w dowolnym powiązaniu:

 • przewodniczący Prezydium Rady Rodziców,
 • osoby upoważnione do prowadzenia konta.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z prawem.
 2. Regulamin uchwalono na Zebraniu Ogólnym Rady Rodziców w dniu 18.09.2007 r.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz Rady Rodziców                      Przewodniczący Rady Rodziców

…………………………                        …………………………………